Къде е ключът към Притежанието?

Къде е ключът към Притежанието?

1200 630
14 хексаграма
Горна триграма: Огън
Долна триграма: Небе

14 портал носи древното име „Притежание в огромна степен“. Визуално, той е бил представян като каручка, която е препълнена с товар. Бил е символ на богатството и изобилието, идващи с коректното използване на енергията.

14 хексаграма е съставена от триграмите Небе и Огън, символизирайки слънцето сияещо в небесата и така е представяла времена на просперитет и изобилие, Огромна Реколта.

Някои автори превеждат името на тази хексаграма като „Огромна Реколта“, понеже по-точно отразява естеството му. Да предприемаш действия, с цел да придобиеш притежания е било считано за неуместно. Докато реколтата е била свързвана с навременност, съгласно законите на Небето и Земята и придържане към ценни приципи.

Също сред използваните образи за онагледяването на характера на тази хексаграма е било изображението на ръка посягаща да сграбчи луната. Той е бил репрезентация на разбирането, че директният стремеж към богатство и придобивки е нездрав, а имането е преходно, може да бъде отнето и е неконтролируемо от човека. С времето, инструкциите, съдържащи се в тази хексаграма, били забравени и останало само притежанието.

2/14 Канал на Такта, дизайн на Пазител на Ключовете

2/14 Каналът на Такта, дизайн на Пазител на ключовете

В графиката на тялото 14 портал е част от канала на Такта и заедно с 2 портал, Приемащата, създават жизнената сила да следваш собствената си вътрешна посока, движен от мощта на отклика си.

2/14 отразява дизайна на Пазител на ключовете.

Някой, който носи този канал в графиката си е устроен да се движи в своята, следвайки отклика си и като страничен ефект – да вдъхва сила на другите, за да следват собствената си посока. Срещайки се с него, хората може да имат преживяване, че са получили тласък да следват своя път. Носещият този канал може да не си дава сметка, че вдъхновява с това, че крачи, изразявайки идентичността си в кариерния или личния си процес. Дори често на интелектуално ниво не е на ясно накъде върви, но носи в себе си дълбоко и неопровержимо знание, което бива представено чрез отклика. Сякаш той разполага с ключ за посоките на околните, но често пъти не знае къде е ключът към неговата посока.

Всеки от нас е устроен да има място и начин за реализация в материалния свят.

За някой, който носи 2/14, да разполага с ресурси би могло да е съществена тема в живота му. Да следваш своята индивидуална посока е предпоставка за това да се озовеш там, където енергията, с която разполагаш може по най-подходящ начин да се превърне в материя и да донесе съответните награди за формата и духа.

Посоката се разкрива чрез отклика

Ако взима решения ментално, носителят на този канал може да търси материални резултати, но действията му да не водят до тях, въпреки вложената енергия.

Това е генераторски канал, чийто механизъм е свързан с отклика.

Рецептивността какво се поднася отвън като въпрос или стимул позволява да отговориш положително или отрицателно според това дали разполагаш с енергия или не. Отвореността позволява на Генератора с 2/14 да забележи какво идва към него и как откликва на различните възможности, които му се предлагат. Вярната посока за човек, носещ Канала на Такта не може да бъде намерена интелектуално. Тя се указва от това за какво е налична енергията му.

Индивидуалната посока вдъхва сила

Но 2/14, Канала на Такта, е част от верига канали, която наричаме Индивидуална. Като такъв той е устроен да бъде проявление на една различна, неконвенционална посока. Следването й вдъхва сила на индивидуалността и вдъхновява околните да следват своя уникален път. Човек с 2/14 е устроен да откликва на това да влага енергията си в работа, която изявява идентичността му и представя неговата неповторимост. Търсейки кариера ментално, той е ограничен до наличните опции, когато всъщност пътят му е устроен да бъде създаден с крачките, вместо предварително утъпкан.

14 портал подсказва за енергията да натрупаш и задържиш материални или властови ресурси. Ключът към Притежанието в Огромна Степен е скрит в линията на 14 портал, която е активирана в графиката.

Духът на Притежанието

14 портал е част от Квадранта на Мутацията

Позицията на 14 портал в колелото е друга насока към характера на Притежанието. Мандалата, съдържаща неизменната подредба на 64-те хексаграми, може да бъде разделена на 4 квадранта. Всеки от тях залага принцип, чрез който се осъществява прдназначението на конкретните портали, попадащи в него. 14 портал живее в квадранта на Мутацията, свързан с трансформацията на Духа. В този смисъл, притежанието в огромна степен е свързано не с материалните закони на формата, а с преобразуването на духа. И не случайно основата на 14 портал е свързана с изследването на висшите принципи, към които да се придържа човек в материалния свят, за да разполага с необходимото.

6-те Ключа

Парите не са всичко

В основата на Притежанието в Огромна Степен стои следването на висши принципи. Макар и в материалния свят да изглежда сякаш парите са решение на много проблеми, тази нагласа създава заблуди за стойността им и разделя обществото на силни и слаби.

Древното послание на 14 хексаграма е, че самоцелното преследване на притежание е безрезултатно, а осланянето на придобивките е измамно, поради тяхната преходност.

Жаждата за имане служи като път за учене, че не преследването на богатство като самоцел, а следването на висши принципи води до натрупването и задържането на ресурси.

Да зачиташ механизмите на собственото си устройство в ежедневието е съществена част на материалния успех. 2 портал държи визията за Плана, в който всеки има място и форма, позволяващи по най-подходящ начин да превърне енергията си в материя. Именно чрез тях човек разполага с необходимото достатъчно.

Когато някой с 2/14 работи за средства, вместо движен от отклика си, Каручката е празна и ресурсите сякаш все са недостатъчни.

Но оставайки рецептивен, наместо да инициира в каква посока да поема, носещият този канал може да узнае за какво е на разположение енергията му и да я вложи именно там. Следвайки отклика си, влагайки енергията си в дейности, който му носят удовлетворение, може да се сдобие с Притежание в Огромна Степен.

Инвестиция в експертно знание

При други, ключът към притежанието е инвестицията в експертно знание. Делегирането на отговорност на хора, които са развили специализирани умения, вместо да опитваш да правиш всичко сам, постила пътя към материална реализация. Оставяйки експертността на експертите, човек може да развие своите естествени умения, без да среща съпротивата, произтичаща от усилията да овладее област, към която няма природна предразположеност.

Служене

Понякога притежанието е резултат от себеотрицателния принос в полза на другите. Парадоксално, когато използват енергията си да служат, хората, чийто ключ към богатството лежи в това, биват щедро възнаградени и Каручката им е препълнена, макар и никога да не са целили това.

Сигурност чрез развиването на умения

Ключът към Притежанието може да лежи в развиването на умения, които създават сигурност. Ресурсите идват като плод на възможности, за които правилните умения са били усвоени достатъчно солидно. Без владеенето на подходящите умения, материалното благополучие може да бъде разклатено. Свръхувереността в моменти на съревнование може да бъде подвеждаща и да катурне Каручката, застрашавайки ресурсите.

Арогантност или достойнство?

Често позицията на някой, който разполага с власт, в това число и под формата на Притежание, крие риск да станеш арогантен. Илюзията, че притежанието придава повече стойност на притежателя и му дава власт над не до там облагодетелстваните, е почти универсална. Тази проекция може да подхрани както надменността на имащия, така и управляемостта на нямащия. Но подобно превъзходство съществува докато имаме съгласие, че властта е у този, който разполага с ресурсите. Позициите на власт са крехки, понеже са поддържани от проекцията за качествата и очакванията, приписвани на хората, които ги заемат. Ключът към Притежанието лесно може да бъде изгубен, защото той може е в достойнството по отношение на нямащите.

Смирение

Най-необичайният ключ към притежанието е свързан с духовността. Обикновено не бихме предположили, че е възможно да бъдеш материално реализиран, ако следваш духовни принципи. До голяма степен духовното и материалното са възприемани като противопоставени. Но именно чрез дълбокото приемане, че ресурсите са налични и циркулират без да са управлявани еднолично от никой, води до смирението да приемеш, че богатството е щастливо стечение на обстоятелствата.

Лесно е да прибегнем към причинно-следствени обяснения, приписващи Притежанието на индивидуалното намерение и действие, превръщайки го в лична заслуга. Но в успеха и неуспеха на всяко едно начинание са намесени множество фактори, които изпускаме от поглед, ако не мислим за системния, изтъкан от взаимовръзки порядък на живота.  

Ако изследваме житейския път на най-успешните хора в света, ще открием, че успеха и реализацията им са точно толкова продукт на техните лични усилия, колкото на щастливото стечение на обстоятелствата да израснат именно в историческия контекст, в който са се родили, да разполагат с достъп до лимитирани ресурси, които техни съвременници не са имали как да ползват и да бъдат подкрепени от хората, създали им условията за осъществяване .”Аз правя пари” представя причинно-следствен модел на мислене, в което Аз-ът е вършител, независим и неподвластен на множеството фактори свързани с ресурсите. Виждайки себе си като участник в система от елементи, които в процеса на взаимодействията си генерират средства, позволява да разпознаем, че “резултатът” не е заслуга на никой в частност, а на цялото и неговата среда. Припознавайки това, намалява значимостта на отделния индивид и съпътстващите я грандиозност и илюзия за власт.

Капитулацията, че нямаш едноличен контрол над събитията, позволява да се отпуснем в своята безпомощна некомпетентност и да позволим чрез рецептивността и мощта на отклика да избираме къде и кога да влагаме енергията си. А ако Притежанието в Огромна Степен ни застигне, да се насладим на имането, със съзнанието, че материалният успех зависи от стечението на много условия, далеч отвъд индивидуалния ни обсег.

Независимо дали носите 2/14 в дизайна си, доверието към вашата Стратегия и Авторитет ще ви отведе към подходящата среда, в която енергията ви да се превърне по подходящ начин в материя.